Udviklingsplan for kirkegården

Vores smukke kirkegård vil fremover blive udviklet, så den kommer til at fremstå endnu smukkere.

Graver Ulrik er allerede godt i gang, som mange nok har bemærket..

Her på hjemmesiden vil vi løbende orientere i billede og tekst, hvilken udvikling kirkegården tager.

Indgang til gammel kirkegård

Billederne viser, at indgangen til gammel kirkegård ved kapellet er forandret.
 
Den lange stensætning fra trappen mod kapellet er blevet fjernet, så kun et par meter står tilbage. 
Dette er gjort både for at mindske ”de grå arealer” og få dem lagt ud i græs. 
Det får kirkegården til at fremstå grøn og varm og ikke grå og kold. 

Arbejdet er også foretaget for at give bedre plads til rustvognen, når der kommer en kiste til kapellet. 

Felterne med jord, som vist på billedet, vil blive lagt ud i græs. 

I forbindelse med, at stensætningen blev fjernet, blev trappen sat om, så den er mere farbar. 

Stien vil løbe rundt om afdeling øst med græs på begge sider. 

De nedlagte gravsteder i afdeling øst kommer til at danne en sti tilsået med græs.

1.
2.
3.
4.
5.

"Øjebæen" ved hovedtrappen op til kirken

Fokus er sat på gravstedet, som bestemt ikke pynter på kirkegården. 

Ideen er at anbringe gravstenene mere centralt og lave en sti fra de 2 trappetrin op til gravstedet og hen mod den store gravsten. 

Alle nuværende brosten/chaussésten fjernes, og gravstedet beplantes med bunddække, som blomstrer et par måneder i sæsonen. 

Det gamle gravsted for enden af trappen bliver beplantet på samme måde.

6.
7.
8.

Vedr. den nye kirkegård

Ved de anonyme gravsteder (tidl. kaldt ”De ukendtes grav”) er stenen blevet indgraveret med teksten:

I DINE HÆNDER

I forlængelse af renoveringen af området omkring de anonyme gravsteder vil der, når økonomien tillader det, blive lagt chaussé-sten på et større areal omkring stenen, og denne vil blive hævet lidt over niveau. 

Den øvrige del af den anonyme plæne er endnu i idé-fasen, men den har høj prioritet.

Der er afgivet bestilling på etablering af grusbelagte stier, med afgrænsning af henholdsvis chaussé- og brosten.

Der vil blive sået græs, som vi håber vil trives bedre end før, nu hvor der er blevet fjernet en anselig mængde af de store træer i området.

Den nederste del af den nye kirkegård, der endnu ikke er taget i brug som decideret kirkegård, foreslås udlagt som blomstereng med insekthoteller, stier og bænke.

Materialeplads

Som et led i udviklingsplanen har vi opført en ny materialeplads. Hullet i bøgehækken vil blive tilplantet

10.
Tekst: Jørgen Bai Jepsen/Ulrik graver/Troels Sundstrup
Fotos: Jørgen Vestergaard

Find os også på facebook:

(Klik på billedet for at læse kirkebladet)


 

 

Kirkeblade - Arkiv

Klik her


 

 

Møder i menighedsrådet:

( finder sted i kirkeladen )

Mødedatoer ultimo 2019:


Onsdag d. 30. oktober kl. 16.00

Onsdag d. 27. november kl. 19.00


 

 

Det seneste mødereferat: